• Thầy Hiệu Trưởng
  Thầy Nguyễn Quang Khánh - Hiệu trưởng trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Thầy Hiệu Phó
  Thầy Nguyễn Tráng - Hiệu phó trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Giáo viên
  Giáo viên trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Giáo viên
  Giáo viên Nữ Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn.
 • Học Sinh
  Học Sinh Nữ Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn.
 • Đội bóng GV
  Đội bóng nam là giáo viên của trường
 • Phòng Máy tính
  Phòng máy vi tính của trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Phòng Thực hành vật lý
  Phòng Thực hành vật lý của trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Sân thể dục
  sân thể dục
 • Quang cảnh
  Quang cảnh sân trường
 • Học Sinh
  Học Sinh
 • Khai giảng
  Khai giảng 2010
 • Thầy Chủ tịch HĐQT
  Thầy Ngô Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ HK I - KHỐI 11

Ngày đăng: 22-11-2011
Đọc: 7657 lượt

File đính kèm

Clikc vào File đính kèm ở trên để tải về.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  VẬT LÝ KHỐI 11 CƠ BẢN HỌC KỲ  I

Năm học 2011- 2012

( Thống nhất trong buổi họp Tổ chuyên môn tuần 14)

CHƯƠNG I: + Định luật Coulomb.Đặc điểm lực tương tác giữa 2 điện tích điểm.

                       + Định luật bảo toàn điện tích. Cường độ điện trường ( định nghĩa; biểu thức; đơn vị).

                       + Véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q.

Chuẩn kiến thức

+ Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch.

+ Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Cu-l«ng vµ chØ ra ®Æc ®iÓm cña lùc ®iÖn gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm.

+  Nªu ®­îc ®iÖn tr­êng tån t¹i ë ®©u, cã tÝnh chÊt g×.

+  Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa c­êng ®é ®iÖn tr­êng.

Kỹ năng

+  VËn dông ®­îc ®Þnh luËt Cu-l«ng vµ kh¸i niÖm ®iÖn tr­êng ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®èi víi hai,ba  ®iÖn tÝch ®iÓm.

Chương III: Bản chất dòng điện trong các môi trường: Kim loại, chất khí,chất điện phân.

Chuẩn kiến thức

+  Nªu ®­îc bản chất dòng điện  trong  kim lo¹i . giải  thích được điện trở kim loại t¨ng theo nhiÖt ®é.

+  Nªu ®­îc hiÖn t­îng siªu dÉn lµ g×.

+  Nªu ®­îc b¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n.

+  Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ ®iÖn ph©n vµ viÕt ®­îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt nµy.

+  Nªu ®­îc mét sè øng dông cña hiÖn t­îng ®iÖn ph©n.

+  Nªu ®­îc b¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt khÝ.

KÜ n¨ng

+ VËn dông ®Þnh luËt Fa-ra-®©y ®Ó gi¶i  ®­îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ hiÖn t­îng ®iÖn ph©n.

Chương II:                             Toán về dòng điện không đổi

+ NhËn biÕt ®­îc, trªn s¬ ®å vµ trong thùc tÕ, bé nguån m¾c nèi tiÕp hoÆc m¾c song song.Biết cách tính Ebộ ,rbộ cña c¸c lo¹i bé nguån m¾c nèi tiÕp hoÆc m¾c song song.

+ NhËn biÕt ®­îc, trªn s¬ ®å vµ trong thùc tÕ, các điện trở mắc nèi tiÕp hoÆc m¾c song song,biết cách tính R tương đương cho từng đoạn mạch.

+  VËn dông ®­îc hÖ thøc  hoÆc U = E - Ir ,I = U/R ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®èi víi toµn m¹ch, trong ®ã m¹ch ngoµi gåm  ®iÖn trë, bóng đèn, bình điện phân,tụ điện, vôn kế, ampe kế...có khóa k. Nhiều nhất là 3 nút.

+ VËn dông ®­îc c«ng thøc Ang = EIt   ,  Png = EI .

+ Cách tính HĐT giữa 2 điểm bất kỳ .

+ File đính kèmTính được điện tích của tụ điện trong mạch điện từ công thức Q = C U.

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  VẬT LÝ KHỐI 11 NÂNG CAO  HỌC KỲ  I

Năm học 2011- 2012

( Thống nhất trong buổi họp Tổ chuyên môn tuần 14)

 

 

CHƯƠNG I: + Định luật Coulomb.Đặc điểm lực tương tác giữa 2 điện tích điểm.

 + Định luật bảo toàn điện tích. Cường độ điện trường ( định nghĩa; biểu thức; đơn vị).

 + Véctơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q.

Chuẩn kiến thức

+ Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch.

+ Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Cu-l«ng vµ chØ ra các ®Æc ®iÓm cña lùc ®iÖn gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm.

+  Nªu ®­îc ®iÖn tr­êng tån t¹i ë ®©u, cã tÝnh chÊt g×.

+ Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa c­êng ®é ®iÖn tr­êng

Kỹ năng

+ VËn dông ®­îc ®Þnh luËt Cu - l«ng ®Ó x¸c ®Þnh véc tơ lùc ®iÖn t¸c dông gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm.

+  X¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é ®iÖn tr­êng (ph­¬ng, chiÒu vµ ®é lín) t¹i mét ®iÓm cña ®iÖn tr­êng g©y bëi mét, hai hoÆc ba ®iÖn tÝch ®iÓm.

Chương III: Bản chất dòng điện trong các môi trường: Kim loại, chất khí, chân không , chất điện phân .

Chuẩn kiến thức

+  Nªu ®­îc bản chất dòng điện  trong  kim lo¹i . giải  thích được điện trở kim loại t¨ng theo nhiÖt ®é.

+  Nªu ®­îc hiÖn t­îng siªu dÉn lµ g×.

+  Nªu ®­îc cơ chế hình thành các hạt tải điện và b¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n.

+  Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ ®iÖn ph©n vµ viÕt ®­îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt nµy.

+  Nªu ®­îc mét sè øng dông cña hiÖn t­îng ®iÖn ph©n.

+  Nªu ®­îc cơ chế hình thành các hạt tải điện và b¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt khÝ.

+  Nªu ®­îc ®iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng vµ ®Æc ®iÓm vÒ chiÒu cña dßng ®iÖn nµy. Ứng dụng.

KÜ n¨ng

+  VËn dông ®Þnh luËt Fa-ra-®©y ®Ó gi¶i  ®­îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ hiÖn t­îng ®iÖn ph©n.

Chương II:                            

                                                     Toán về dòng điện không đổi

+ TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng®iÖn trë trong cña bé nguån m¾c nèi tiÕp, m¾c xung ®èi, m¾c song song ®¬n gi¶n hoÆc m¾c hçn hîp ®èi xøng.

+ Nhận biết các điện trở mắc nối tiếp,song song ,biết cách tính R tương đương của một đoạn mạch.

+ VËn dông ®­îc các c«ng thøc I = U/R ;Ang = EIt vµ Png = EI. C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt Pth = EI + I2r cña m¸y thu.

+ VËn dông hÖ thøc I =  hoÆc U = E - Ir ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®èi víi toµn m¹ch.

+ TÝnh ®­îc hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn.

+ Ngược lại m¾c ®­îc c¸c nguån ®iÖn thµnh bé nguån nèi tiÕp, xung ®èi hoÆc song song.

+ VËn dông ®­îc ®Þnh luËt ¤m ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch cã chøa nguån ®iÖn  vµ m¸y thu ®iÖn.

+ Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vÒ m¹ch cÇu c©n b»ng vµ  m¹ch ®iÖn kÝn gåm nhiÒu nhÊt 3 nót.

+ Cách tính HĐT 2 điểm bất kỳ . Tính được điện tích của tụ điện trong mạch điện từ công thức Q = C U.

 

 

-           

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 27 
|
 Hôm nay: 8